Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1356. Error 9: Invalid character
       
O fotovoltaiki
Letna koli?ina son?ne energije je z le manjimi regionalnimi odstopanji na razpolago povsod po svetu v ve? kot zadostnih koli?inah. Fotonapetostni sistemi neposredno pretvarjajo energijo sonca v elektri?no energijo z izkori?anjem fotonapetostnega pojava. Fotovoltaika (PV angl. Photovoltaics), to je neposredna pretvorba son?ne energije v elektri?no, e dokazuje, e bolj pa obeta, da bo k oskrbi z elektri?no energijo pomembno pripomogla in pri tem ne bo obremenjevala okolja.

Modularna zasnova fotonapetostnih (PV) generatorjev omogo?a izdelovanje sistemov za oskrbo z elektri?no energijo zelo razli?nih velikosti od samo nekaj tiso?ink vata za zapestne ure do sistemov z mo?jo nekaj kWp za oddaljene porabnike (kot so na primer gorske ko?e) in celo do omrenih fotonapetostnih sistemov z mo?jo nekaj MWp. Fotonapetostni sistemi se v nekaterih pogledih razlikujejo od konvencionalnih energetskih sistemov. Na delovanje PV-sistemov ve?inoma vplivajo lokalni klimatske razmere in navade uporabnikov, njihovo dobro poznavanje pa je zelo pomembno pri na?rtovanju, dimenzioniranju, namestitvi in vzdrevanju PV-sistemov.

V prispevku bomo zgo?eno predstavili fotonapetostne sisteme. Opisali bomo zna?ilnosti son?nega sevanja in definirali gradnike fotonapetostnih sistemov. V obliki blok diagramov bomo prikazali zasnovo razli?nih tipov fotonapetostnih sistemov. Ob tem bomo opisali vlogo razli?nih komponent, ki jih potrebujemo pri gradnji sistemov. Na koncu se bomo osredoto?ili na omrene PV-sisteme, njihovo na?rtovanje in izgradnjo.

Vir: LPVO