Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1356. Error 9: Invalid character
       
Fotonapetostni pojav
Fotovoltaika oziroma fotonapetostna pretvorba energije, je direktna pretvorba son?ne energije v elektri?no. Konverzija son?ne energije, ki jo nosijo fotoni, se dogaja v t.i. son?nih celicah. Son?ne celice so v osnovi polprevodnike diode velikih povrin zgrajene iz dveh razli?nih tipov polprevodnikih plasti. Ena plast ima primesi donorjev, kar pomeni, da ima preseek elektronov. To plast imenujemo polprevodnik tipa n. Druga plast je tipa p in vsebuje primesi akceptorjev, kar pomeni, da ji primanjkujejo elektroni, oziroma ima preseek vrzeli. Vlogo primesi (dopantov) se da najlaje razloiti pri siliciju. Silicij je tirivalenten kemijski element, v katerem se atomi medsebojno veejo v kristal podobno kot pri diamantu. ?e v strukturo vnesemo primesi fosforja, ki je petvalenten, ostane ena vez prosta in s tem en slabe vezani elektron. Pri dodajanju bora, ki je trivalenten, pa en elektron primanjkuje. Tako dobimo plasti tipa n in p, ki imata preseek oziroma primanjkljaj elektronov.

Ko ta dva tipa polprevodnika pride do difuzije nabojev preko sti?ne povrine. Te staknitve v praksi dejansko ne moremo izvesti, a nam pomaga pri lajem razumevanju son?ne celice. Elektroni iz polprevodnika tipa n pri?nejo prodirati v polprevodnik p tipa, medtem ko vrzeli prodirajo iz polprevodnika tipa p v tip n. Tako ob robu spoja v polprevodniku tipa p nastane negativni prostorski naboj, v tipu n pa pozitiven. Ustvarjeni naboj povzro?i elektri?no polje, ki zavira nadaljnjo difuzijo delcev. ?e nosilci ne bi imeli naboja in ne bi nastalo elektri?no polje, bi delci prodirali tako dolgo, dokler ne bi bili enakomerno porazdeljeni po celotnem polprevodniku. Obmo?je, kjer se porui elektri?na nevtralnost imenujemo prehodno (osiromaeno) podro?je ali podro?je prostorskega naboja. S priklju?itvijo zunanje napetosti na zgradbo z opisanim pn-spojem se zaviralno elektri?no polje v prehodnem podro?ju spreminja in skozi diodo lahko te?e elektri?ni tok le v eni smeri.

Vir: LPVO